Follow by Email

tisdag 9 november 2010

KONTRAproduktiva EU!

Vill man bevara och sprida gamla frösorter, lokala sorter, udda variteter och hotade växter skall man inte gå med på ett direktiv som det som kommer att införas från årsskiftet! Slängde in ett eget remissvar ikväll i sista stund - hoppas det hjälper litet vid sidan av de föreningar som redan säkert skrivit bättre och mer initierat...

Iallfall - detta är riktigt illa mot oss ekologiker och småskaliga odlare och mot allt vad biologisk mångfald heter samt riktigt följsamt mot vad agriobusiness vill.


Remiss med anledning av EU-direktiv 2009/145/EUFör det nödvändiga klimatomställningsarbetet, för artbevarande och biologisk mångfald, allmän landsbygdsutveckling, liksom för ekologisk och hållbar odling,(kommersiell eller privat och i liten såväl som stor skala) är det ytterst viktigt att udda, icke patenterade eller godkända fröer kan odlas och spridas fritt och utan tunga administrativa pålagor,kontroller, registreringar eller restriktioner.

Målet för det aktuella direktivet sägs vara:
" att göra det lättare att saluföra vissa sorter av köksväxter som annars kanske inte skulle bevaras."

Men i direktivets åtgärder stipuleras bl a att:

"Det bör införas kvantitativa begränsningar för saluföring av samtliga bevarandesorter och samtliga sorter som utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter."

"När det gäller bevarandesorter bör mängden utsäde för varje sort som släpps ut på marknaden inte överstiga den mängd som behövs för att producera köksväxter av den berörda sorten på en begränsad yta som fastställs utifrån i vilken omfattning den berörda sorten odlas. (SIC!)
För att försäkra sig om att dessa kvantitetsgränser iakttas bör medlemsstaterna ålägga producenterna att anmäla de kvantiteter av utsäde av bevarandesorter som de har för avsikt att producera samt i tillämpliga fall fördela kvantiteter på producenter."

"När det gäller bevarandesorter och sorter som utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter bör utsädets spårbarhet säkerställas genom lämpliga krav på plombering och märkning."

."...särskilda villkoren för certifiering och kontroll av utsäde. Utsädet bör genomgå officiell efterkontroll.
Alla led av produktionen och saluföringen bör övervakas officiellt. Leverantörerna bör rapportera de mängder ut säde av bevarandesorter som släpps ut på marknaden till medlemsstaterna som i sin tur rapporterar dessa till kommissionen."

Det är uppenbart helt kontraproduktiva regleringar i relation till målet och införandet av detta direktiv i befintligt skick kommer att leda till att många vanliga odlare helt kommer att ignorera reglerna och protestera genom att lita till egen fröodling. Små fröfirmor och distributörer kan slås ut.

Vad de feltänkta kostnadspålagorna anbelangar
("Under de nya reglerna ska alla sorter, även amatörsorter, sortgodkännas och tas med på sortlistan. I Sverige kostar det för nuvarande 3000 SEK i avgift för att tas upp på sortlistan och 2000 SEK i årlig avgift"), förefaller SJV, enligt konsekvensbeskrivningen redan vara medveten om problematiken och har påpekat det för Kommissionen.

Slutligen, från konsekvensbeskrivningstexten:
" Det är även viktigt att reglerna för bevarandesorter inte snedvrider konkurrens- förhållanden gentemot sorter som godkänns enligt den ordinarie processen, dvs. de marknadssorter som godkänns och saluförs som certifierat eller kontrollerat utsäde." Med de kvantitativa begränsningar som finns för bevarandesorter anser Jordbruksverket att risken för detta är minimerad."

Problemet är helt det omvända: - att små, udda, lokala och gamla sorter slås ut till förmån för de stora, kommersiella och redan etablerade sorterna.

Detta skapar biologisk enfald och är verkligen det allra mest allvarliga i hela denna hantering. Runåbergs Fröer bedömer t ex att så många som 300-400 sorter riskerar att gå förlorade.

Vi menar att direktivet helt bör arbetas om, innan det eventuellt återinförs.Kicki Bobacka, Lund,
Lotta Hedström, Tomelilla
,
Privatodlare och engagerade i Permakultur, Kärngårdar och Omställning Sverige-arbete
_________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar