Follow by Email

fredag 13 april 2007

Klimatberedskap i kommunen

-behövs! Särskilt eftersom min ärade kollegir i fullmäktige INTE verkar tro att det behövs....

Här är länk till Ystad Allehanda, som iallafall tyckte det var intressant,
http://www.ystadsallehanda.se och klicka på flik TOMELILLA nästan högts upp (gäller 13/4).

Så här ser min motion ut som kommer upp nu:
_______________________________
Andrarum 070410
Motion till TOMELILLA KOMMUN

”Kortvågig strålning från solen når jorden. En del "studsar tillbaka" (reflekteras) ut i rymden. En del fångas upp av atmosfär, hav, mark och växtlighet. Därifrån återutsänds energin som långvågig värmestrålning.
Men atmosfären är inte lika genomskinlig för de långvågiga strålarna som för de kortvågiga. En del värme hålls därför kvar. Detta är växthuseffekten, som alltså finns naturligt. Utan den skulle Jorden vara en iskall och livlös planet. Om halterna av växthusgaser ökar hålls värmen kvar nära jordytan en längre tid och klimatet på jorden förändras.”

Texten är ett citat från Naturskyddsföreningens hemsida och ger en snabblektion om vilka gigantiska processer denna planet befinner sig i. Växthusgaserna, främst koldioxid, är de vi människor producerat i allt större mängder sedan vi efter andra världskriget i ökande utsträckning förbränt fossilt kol och olja. Bensin och diesel inom trafiksektorn svarar för de ojämförligt största utsläppen och lägger tillsammans med mängden partiklar i luften ett lock över hela vår planet. Som tur är har de förnekande eller ifrågasättande rösterna fått lov att tystna, eftersom detta är helt enkelt den största utmaning som mänskligheten någonsin har stått inför.
Så även Tomelilla kommun.

Som svar på en enkel fråga i Kommunfullmäktige i början av 2007 framkom att det inte finns någon samlad inventering av, eller anses finnas behov a någon särskild beredskapsplan i vår kommun för att möta eventuella klimatstörningsproblem här.
Miljöpartiet är övertygat om att detta är en fatal missbedömning och tyvärr ett utslag av bristande kunskap om och förståelse för problematikens oerhörda vidd.
Dessutom kommer det hårt att straffa Tomelillas innevånare och företag samt den kommunala kassan att ignorera problemen eller hoppas att andra instanser tar hela ansvaret....

Det som kommer att ske - om inte gigantiska kollektiva ansträngningar vidtas snarast på alla plan - är svårförutsägbara och oväntade variationer i värme och vätskeförhållanden, dvsändringar på årstidernas karakteristika och på väderleksförhållanden. Just oförutsägbarheten i vattenmängder och temperaturer på olika platser, vid olika tider och med olika tidsutdräkt, är det enda givna.
För mycket vatten och regn, för litet vatten, regn eller snö, oväntade nedfall, torrperioder, allmänt extremt väder, översvämningar, missväxt, värmeböljor eller plötsliga temperaturförändringar är de yttringar som både simulerats fram och som redan börjat visa sig. Nya arter av växter, djur och bakterier kan komma och gamla försvinna, med nya sjukdomsmönster som en del av följderna. Människor som strandsätts i översvämningar eller ras, flyktingsituationer som kan uppstå, orkaners skadeverkningar på människor och anläggningar kan öka. Försämrat eller kontaminerat dricksvatte, grundvattenstörningar och förstörande jordskred kan uppstå.

För att överblicka det samlade presumptiva skadepanoramat krävs expertis och kanske animationer i klimatsimulatorer. IPCC- och Sternrapporterna är kanske de mest auktoritativa och omfattande, men för lekmannen är det bara att i dessa dagar öppna snart sagt vilken tidning som helst och läsa.

Vad vår kommun behöver göra, kanske i samverkan med andra närliggande kommuner, är som det efterfrågades i KF i början av året -
en beredskapsplan som också innehåller en inventering av tänkbara utfall.
(Att svara att vi ”inte kommer att få några ras för att en av våra tjänstemän en kvart före mötet inte trodde att kommunen ligger så låglänt”, och därmed inte kommer att påverkas, håller verkligen inte…..)

Kommunen själv och eller dess innevånare och företag kommer att belastats ekonomiskt, arbetsmässigt och personellt vid situationer som bland annat kan innebära något av följande:

1. Ras och jordskredsrisk
2. Torkperioder med påverkan på jordbruk och privata trädgårdar och företag
3. Översvämningar på enskilda objekt eller i större omfattningar
4. Stormar och orkaner med förstörelse på skog, byggnader och anläggningar.
5. Dricksvattenförsörjningsproblem
6. Rubbningar i yt- och grundvattenbalansen
7. Hastiga, stora snöfall
8. Massflyktingssituationer
9. Kollektivtrafikstörningar av större omfattning
10. Nya sjukdoms-, smittvägs- och smittämnesmönster
11. Ökade uppvärmnings- och elkostnader
12. Brister i elförsörjningskapaciteten
13. Bränder till följd av torka

Miljöpartiet yrkar på att en långsiktig och seriös process inleds i Tomelilla kommun, gärna i samarbete med närliggande kommuner i t ex SÖSK med dess miljösamarbete, eller genom RegionSkåne och eventuellt SydSam, för att på ett mer kvalificerat sätt identifiera risker och sannolikheter vid klimatpåverkan, samt presentera en plan för beredskapen att möta detta. Ansvar som faller på andra nivåer eller instanser i samhället infogas också, för överblickens skull.
Goda råd till allmänheten och företag för eget ansvarstagande och förebyggande bör även finnas med i denna plan.

Det bör understrykas att annat löpande miljöarbete är skilt från detta och att klimatförebyggande arbete, dvs åtgärder för att minska kommunens totala bidrag till växthusgasutsläppen, också är en annan sak som detta arbete i första hand inte skall ta fasta på.


För Miljöpartiet de Gröna i Tomelilla
Lotta Hedström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar