Follow by Email

tisdag 7 augusti 2007

ELEMENTÄRA SKÄL MOT URANBRYTNING PÅ ÖSTERLEN

Detta går till Bergstaten på torsdag:

Till Bergsstaten
Bergmästare J-O Hedström

070807


ANGÅENDE ANSÖKAN OM PROSPEKTERING FÖR URAN/ALUNSKIFFERBRYTNING

Som politiska partier med verksamhet i de berörda kommunerna Simrishamn och Tomelilla vill vi göra följande påpekanden inför beslut om eventuellt prospekteringstillstånd för brytning av alunskiffer på fastigheten Pandoras ask 1:

1.Att det överhuvudtaget finns en förekomst av uran, vanadin och andra mineraler i marken är redan fastlagt 1979, så därmed faller det primära skälet för prospektering.
Om emellertid den halt som finns här är värd kostnaden för brytning, faller dock inom Bergsstatens exklusiva kompetensområde.

2.Sökande Söndergaard har så vitt vi förstått inte visat om det finns partners med sådan ”ekonomisk styrka” och ”teknisk kompetens” för brytning, som erfordras.

3.Dagbrott och annan form av brytning är av den arten att ingreppen i landskapsbilden blir avsevärda. Opinionstrycket från boende, allmänhet och sommargästande kommer vid ett positivt besked att drivas upp till sådana höjder att området raskt får en rikspolitisk betydelse. Bara under denna sommar har 9000 namnunderskrifter samlats in mot brytning av alunskiffer.

4.Miljökonsekvenserna i alla andra avseenden talar mot brytning överhuvudtaget, oavsett placering i landet. Detta är dock ett alldeles särskilt känsligt och illa anpassat område utifrån befolkningstäthet, rekreationsvärden, jordbruksförsörjning och kulturhistoria.

5.Utifrån ett långsiktigt behov av ansvarstagande för klimatet är all satsning på alunskifferbrytning helt fel väg att gå. Numera är alla politiska instanser världen över överens om att vi ska minska användningen av fossila bränslen. De överlevnadsinriktade överväganden som görs på politisk nivå bör rimligen återverka på myndighetsutövningen.


För Miljöpartiet i Tomelilla och Simrishamns kommuner

Lotta Hedström
Gerrit Hoogendorn
Siv Bildtsén
Mats Alberts

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar